I. Chính sách bảo mật

Website DichVuDark.Vn xin gửi đến quý khách hàng Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên và/hoặc giao dịch trên trang website DichVuDark.Vn.

Chính Sách này mô tả cách DichVuDark.Vn tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, đăng ký thành viên, giao dịch trên DichVuDark.Vn (sau đây gọi chung là "thành viên”). Việc thành viên truy cập, đăng ký thành viên hoặc thực hiện giao dịch trên DichVuDark.Vn được hiểu là thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website DichVuDark.Vn bao gồm: email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà DichVuDark.Vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để DichVuDark.Vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website DichVuDark.Vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về dịch vụ đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste DichVuDark.Vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại nick.vn.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước, bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và Các cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.